مادر قشنگم تولّدت مبارک
بـسـیـار دوسـتـت دارم

ببخشید که برات هدیه ای نخریدم😕

😘